Mag abortus atijd?

Ja, abortus is sinds 3 april 1990 legaal in België. De “minikoningskwestie” van 30 maart 1990 beroerde de gemoederen. Koning Boudewijn I weigerde toen de abortuswet te ondertekenen. Daarom stelde de regering Koning Boudewijn I twee dagen “in de morele onmogelijkheid om te regeren”. De abortuswet werd tijdens die twee dagen door het parlement goedgekeurd.

In België blijft abortus in het strafwetboek. Als er aan bepaalde voorwaarden voldaan is, vormt het geen strafbaar feit. De wet bepaalt dat de eerste consultatie en de ingreep uitgevoerd moeten worden in een “inrichting voor gezondheidszorg”, dit is een abortuscentrum of een ziekenhuis dat abortushulpverlening aanbiedt. Zowel het abortuscentrum als het ziekenhuis moeten over een eigen voorlichtingsdienst beschikken. Daarenboven moeten ze een multidisciplinair team hebben dat de vrouw begeleidt en inlicht.

De vrouw moet verklaren dat ze zich in een noodsituatie bevindt. Alleen zij kan beslissen wat voor haar een noodsituatie is. De wet geeft geen verdere omschrijving van dit begrip, maar stelt duidelijk dat de beslissing bij de vrouw ligt. Ook een minderjarige meisje kan zelfstandig beslissen of ze zwanger wil blijven of niet. De ouders of voogden moeten niet op de hoogte gebracht worden.

Als vrouw beslis je zélf over een eventuele beëindiging van de zwangerschap. Je hoeft geen toestemming te vragen aan partner, ouders, …. In juridische termen heet dit “het recht op fysieke integriteit”. Dit recht is persoonsgebonden en heeft niets te maken met een huwelijk of samenwoning.

We bieden hulpverlening op maat: je beslist zelf of je al dan niet kiest voor abortus. We nemen de tijd die je nodig hebt om de voor jou beste keuze te maken. Je hebt hiervoor de tijd zolang je onder de grens van 14 weken na de laatste maandstonden blijft.

Om de zwangerschap te beëindigen heb je als minderjarige geen toestemming nodig van je ouders . De wet bepaalt dat de vrouw zelf beslist, ongeacht haar leeftijd.

Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ze mogen je ouders, partner, familie, … niet op de hoogte brengen van je bezoek aan ons centrum, je vraag om abortus, noch van de eventuele ingreep. Als je in ons centrum een medewerker tegenkomt die jou kent, zal die met niemand over je bezoek praten. Hij/zij zal ook daarna niet met jou over dit contact praten. Privacy en discretie staan bij ons centraal.

Let wel: als de behandeling onder algemene verdoving plaats vindt in een ziekenhuis, moeten je ouders wel op de hoogte gebracht worden, gezien de medische zorgvuldigheid inzake algemene verdoving.

Al onze medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Ze mogen je ouders, partner, familie, … niet op de hoogte brengen van je bezoek aan ons centrum en je abortus. Als je in ons centrum een medewerker tegenkomt die jou kent, zal die met niemand over je bezoek praten. Hij/zij zal ook nadien niet met jou over dit contact praten. Privacy en discretie staan bij ons centraal.

In België is abortus wettelijk toegelaten tot 14 weken geteld vanaf de eerste dag van de laatste maandstonden. De termijn van 14 weken kan enkel overschreden worden als het leven van de vrouw door de zwangerschap of mogelijke geboorte in gevaar wordt gebracht, of wanneer het zeker is dat het kind zal geboren worden met ernstige afwijkingen. Een abortus is dan enkel mogelijk in een ziekenhuis.

Als je langer dan 14 weken zwanger bent (geteld vanaf de eerste dag van de laatste maandstonden) en bovenstaande reden gelden niet, dan kan een abortus niet in België, maar wel in o.a. Nederland en Groot-Brittannië.

Indien je je in een dergelijke situatie bevindt, kan je bij ons terecht voor een eerste consultatie en eventuele doorverwijzing naar het buitenland.

Een abortus kan niet onmiddellijk uitgevoerd worden, ook niet als je hier uitdrukkelijk om vraagt. De wet eist dat een periode van 6 dagen tussen de eerste consultatie en de behandeling wordt gerespecteerd (bedenktijd).

Je komt dus minstens twee keer langs in ons centrum.

Als je langer dan 6 dagen bedenktijd wil, kan dit natuurlijk ook. Als vrouw beslis je zelf of je voor abortus kiest. Je hebt hiervoor de tijd zolang je onder de grens van 14 weken zwangerschap blijft.

Je hoeft niet eerst naar je huisarts of gynaecoloog te gaan vooraleer je een afspraak maakt in ons centrum. Een bezoek aan je huisarts of gynaecoloog kan zekerheid bieden over de zwangerschap en de duur ervan.

Zodra je een positief resultaat ziet op je zwangerschapstest, kan je bij ons een eerste afspraak maken. Tijdens deze afspraak, de eerste consultatie, zal een arts van ons centrum met een echografie de duur van de zwangerschap bepalen.

Als je bij ons terecht komt na controle door je huisarts of gynaecoloog, breng dan de doorverwijsbrief van je huisarts of gynaecoloog mee op de eerste consultatie.

Sinds 2002 heeft ons centrum een conventie afgesloten met het RIZIV.

Als je aangesloten bent bij een ziekenfonds, betaal je 3.80€ (remgeld). Het RIZIV betaalt het resterend deel (ongeveer 532€).

Ben je niet aangesloten of is je aansluiting niet in orde, dan betaal je in principe zélf (totaalbedrag: 532€; er dient 244€ betaald te worden op de eerste consultatie en 288€ op de dag dat de behandeling start). Als dit voor jou moeilijk of onmogelijk is, kan je hulp krijgen bij enkele instanties: OCMW, Rode Kruis, Fedasil,…. Als daar geen oplossing kan geboden worden, zoeken we samen met jou naar een geschikt sociaal tarief. We gaan er immers van uit dat iedere vrouw geholpen moet worden.

Als je een spiraal liet plaatsen, als je je zorgen maakt omwille van fysieke redenen of als de arts dat wenselijk acht, voorzien we tijd voor een nacontrole. Je maakt hiervoor een afspraak. Deze nacontrole is in de dienstverlening inbegrepen en is dus gratis. Als je voor een nacontrole bij je eigen arts of gynaecoloog kiest, ontvangt je arts, als je daarmee instemt, een verslag van ons centrum. 

Als je na je abortus nood hebt aan een gesprek kan je bij ons terecht. Je kan alleen komen of samen met een steunfiguur (partner, vriend(in), familie, …). Je partner kan – ook zonder jou - terecht indien hij/zij een gesprek wenst.  Je maakt hiervoor eerst een afspraak. Dit extra gesprek is gratis.